Giel participa en el V Seminario Iberoamericano «Investigación sobre Didáctica de la Escritura Académica y Profesional», organitzat pel grup Didactext (Didáctica de la escritura) de la Universidad Complutense de Madrid

Els passats 19 i 20 d’octubre de 2017 es va celebrar a la Facultat d’Educació (Centro de Formación del Profesorado) de la Universidad Complutense de Madrid la cinquena edició del Seminario Iberoamericano “Investigación sobre Didáctica de la Escritura Académica y Profesional”.

En aquesta edició, Giel va participar amb dues comunicacions, «La revisión como fase clave en el proceso de escritura de perfiles biográficos en estudiantes de Magisterio», presentada per Arantxa Bea i Carmen Rodríguez Gonzalo i «Creencias sobre escritura y su relación con la calidad de textos escritos producidos por estudiantes de primer año de Magisterio de la Universitat de València», presentada per Andrea Rivera Ávalos.

«La revisió com a fase clau en el procés d’escriptura de perfils biogràfics en estudiants de Magisteri» parteix d’una experiència d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura implementada per Arantxa Bea a la Facultat de Magisteri de la UV. Bea i Rodríguez Gonzalo explicaren un mètode de treball a l’aula que permet exercitar amb els alumnes les accions que es porten a terme en la fase de revisió, fase clau i recursiva que contribueix al desenvolupament de la consciència com a escriptor. La intervenció, concebuda com una seqüència didàctica, consistia en el fet que els estudiants compongueren un text biogràfic sobre algun avantpassat o familiar, els primers paràgrafs del qual foren revisats conjuntament a l’aula.

Rere l’experiència, una vegada analitzats els escrits inicials i finals dels estudiants, les investigadores conclogueren que abordar didàcticament la revisió a l’aula afavoreix la transformació de l’alumne en lector del propi text, afavoreix la discussió metalingüística, contribueix que l’alumne perceba el text com un tot les peces del qual estan interrelacionades i que trasllade les accions de revisió presenciades a l’aula a la tasca personal d’escriptura; a més, contribueix que els estudiants conceben l’escriptura com un procés complex i no com un exercici puntual.

D’altra banda, Andrea Rivera, professora de la Universitat de Antofagasta (Xile), actualment becada per a cursar el doctorat a València, va presentar el seu treball «Creencias sobre escritura y su relación con la calidad de textos escritos producidos por estudiantes de primer año de Magisterio de la Universitat de València». Aquesta investigació mostra com les creences sobre escriptura dels estudiants de primer any de Magisteri influeixen directament en el seu acompliment escriptural. Per això, els docents han de promoure un procés escriptural sociocognitiu amb varietat d’usos i funcions, vinculat a la promoció de creences constructives sobre l’escriptura, és a dir a l’escriptura com a transformadora del pensament, enfront de les creences sobre l’escriptura com a reproducció del pensament que arrosseguen els alumnes des dels inicis de la seua formació i que impedeixen un correcte acompliment en l’àmbit escriptural.

Al voltant dels pressupostos de la línia de recerca Escriure per a aprendre (Writing to Learn), aquest Seminari –organitzat per Didactext, sota la direcció del professor Álvarez Angulo– és un interessant i necessari punt de trobada sobre didàctica de l’escriptura acadèmica i professional, que reuneix professors i investigadors d’un bon nombre d’universitats espanyoles, portugueses, colombianes, xilenes i argentines.